Python. Leksykon kieszonkowy. Wydanie V (Mark Lutz) - скачать книгу , читать онлайн

Void

Виртуозы
Регистрация
2 Фев 2013
Сообщения
528,866
Python. Leksykon kieszonkowy. Wydanie V


Автор: Mark Lutz


Короткое описание книги

<h4><strong>Podr?czny przewodnik po j?zyku Python!</strong></h4><p>J?zyk Python obecny jest na rynku od ponad 20 lat.

Opracowany zosta? na pocz?tku lat dziewi??dziesi?tych XX wieku i b?yskawicznie zacz?? zdobywa? uznanie programistw na ca?ym ?wiecie.

Python sprawdza si? doskonale w pisaniu skryptw oraz narz?dzi, a w du?ym projekcie tak?e nie zawiedzie oczekiwa?.

J?zyk ten korzysta z automatycznego zarz?dzania pami?ci? oraz umo?liwia obiektowe i funkcyjne podej?cie do tworzonego programu.

Jednym z jego najwa?niejszych atutw jest bardzo silna spo?eczno?? programistw, wymieniaj?ca si? na bie??co informacjami na temat praktycznych zastosowa? tego j?zyka.

Dzi?ki temu uzyskanie odpowiedzi na trapi?ce Ci? pytania nie powinno stanowi? problemu.

</p><p>Je?eli jednak chcesz mie? zawsze pod r?k? sprawdzone ?rd?o informacji, ktre pozwoli Ci w ka?dej sytuacji rozwia? w?tpliwo?ci, to trafi?e? na doskona?? pozycj?.

Nale?y ona do serii Leksykon kieszonkowy i charakteryzuje si? niezwykle zwi?z?ym, przejrzystym uk?adem najwa?niejszych tre?ci oraz por?czn? form?.

Znajdziesz tu szczeg?owe informacje na temat typw wbudowanych, wyj?tkw, programowania obiektowego oraz przetwarzania nazw i regu? zasi?gu.

Kolejne wydanie tej ksi??ki zosta?o ulepszone i zaktualizowane o mnstwo nowych informacji, takich jak wykorzystanie Python Launcher w systemie Windows czy formalne regu?y dziedziczenia.

To doskona?e ?rd?o informacji na temat j?zyka Python!</p><p><strong>Dzi?ki tej ksi??ce:</strong></p><ul> <li>poznasz podstawy Pythona</li> <li>zapoznasz si? z zasadami programowania w tym j?zyku</li> <li>poznasz typy wbudowane</li> <li>wykorzystasz standardowe modu?y</li> <li>b?dziesz mie? zawsze pod r?k? solidne ?rd?o informacji o Pythonie</li></ul><h4><strong>Najlepsze rozwi?zania typowych problemw!</strong></h4>


Подробнее, скачать »
 
Последнее редактирование:
Сверху